Gradbeni nadzor – od odeje do vselitve

Gradbeni nadzor nad gradnjo se izvaja na podlagi mandatne pogodbe s pooblaščenim inženirjem gradbeništva. Informacije o gradbenem nadzoru so na voljo tukaj. Preden poverite gradbeni nadzor ponudniku storitve nadzora preverite statusno sposobnost nadzornika za opravljanje storitev nadzora nad gradnjo. Gradbeni nadzor v našem podjetju Xplan d.o.o. izvaja pooblaščeni inženir Branko Manič, univ. dipl. inž. grad., IZS PI G-4551 (inženirska zbornica Slovenije). Gradbeni nadzor je dolžan izvajati nadzornik, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, izvajati gradbeni nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ustno in pisno opozoriti investitorja in druge udeležence pri gradnji objekta, čeče ugotovi kršitve in dejanja v nasprotju z določbami GZ.

 gradbeni nadzor

Opozarjati je potrebno na tehnične rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, ustaviti gradnjo, če se kršitve kljub opozorilom nadaljujejo ali pa napake niso pravočasno odpravljene. Sporočiti je potrebno na morebitne spremembe ali dopolnitve projektne dokumentacije za izvedbo investitorju ter jih skupaj z investitorjem in projektantom uskladiti, nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, vsem udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela.

Od izvajalcev je potrebno prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki potrjujejo, da se dela izvajajo tako, kot je to zahteval naročnik s projektno dokumentacijo ali drugimi zahtevami, pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokončana ter skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Gradbeni nadzor je lahko tudi poglobljen oz. t.i. razširjen gradbeni nadzor, ki lahko po dogovoru zajema recenzije projekta za izvedbo, sodelovanje pri prijavi, sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca ali izboru izvajalca. Gradbeni nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe in uvedba izvajalca v delo, količinski in finančni nadzor, potrjevanje vrste in količine izvedenih del, pregledovanje in potrjevanje mesečne situacije in končne situacije, reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom investitorju, sodelovanje pri pripravi in pregledu končnega obračuna in druge aktivnosti, ki so določene s pogodbo.

You may also like